Pravnik

Regulamin


I. Wstęp

Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego pravnik.pl.

II. Definicje

Pravnik.pl / operator - serwis internetowy, do którego prawa posiada firma I n t e r i o r   R e n a t a   P r ę d a z siedzibą w Głogowie przy ul. Złota Podkowa 69, NIP: 693 204 60 50, umożliwiający naukę wprowadzonego do systemu materiału poprzez rozwiązywanie testów i opierający się na zapamiętywaniu przez system wyników oraz generowaniu w określonych odstępach czasu powtórek wspomagających zapamiętywanie materiału.

Użytkownik - osoba zarejestrowana w serwisie pravnik.pl.

Konto testowe - konto dające ograniczony dostęp do systemu pravnik.pl, w celu zapoznania się z jego możliwościami.

Konto PRO - konto dające dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu pravnik.pl bez limitów.

III. Postanowienia ogólne.

1. Akceptacja regulaminu jest warunkiem rejestracji w systemie pravnik.pl. Użytkownik, akceptując regulamin potwierdza, że zapoznał się z jego treścią, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do systemu pravnik.pl.

3. Nie jest możliwe korzystanie z systemu pravnik.pl z dwóch komputerów jednocześnie. W przypadku zalogowania z drugiego komputera, poprzednia sesja utraci ważność.

4. Dokonując rejestracji w serwisie pravnik.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik może edytować swoje dane osobowe kontaktując się w tym celu z administracją serwisu.

5. Użytkownik, dokonując rejestracji, wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora niezamówionych informacji niezbędnych do korzystania z serwisu, a także innych informacji, w szczególności informacji o charakterze handlowym.

IV. Konto testowe.

1. Każdy użytkownik może przetestować sposób działania serwisu pravnik.pl korzystając z Konta testowego.

2. Konto testowe daje możliwość nauki określonej jednostek (pytań).

3. Korzystanie z konta testowego jest bezpłatne.

4. Użytkownik korzystający z konta testowego w każdym czasie może aktywować Konto PRO.

V. Konto PRO.

1. Konto PRO umożliwia dostęp do systemu pravnik.pl bez ograniczeń.

2. Korzystanie z Konta PRO jest odpłatne.

3. Aktywacja Konta PRO dokonywana jest po zaksięgowaniu opłaty abonamentowej na koncie Operatora.

VI. Zawartość serwisu.

1. Pytania oraz przypisane do nich odpowiedzi, będące przedmiotem nauki w serwisie pravnik.pl, mogą dodawać wszyscy Użytkownicy.

2. Dodając pytanie z odpowiedziami Użytkownik oświadcza, że jest ich autorem oraz wyraża zgodę na bezpłatne, nieograniczone korzystanie z nich przez Operatora oraz modyfikowanie ich treści.

3. Operator dokłada najwyższej staranności, by prezentowane pytania, odpowiedzi oraz informacje o podstawie prawnej nie zawierały błedów. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z ewentualnych błędów zawartych w pytaniach, odpowiedziach lub informacjach o podstawach prawnych, spowodowane w szczególności pomyłką przy wprowadzaniu danych do systemu, zmianami w ustawodawstwie i innymi zdarzeniami.

VII. Usunięcie konta.

1. Użytkownik w każdym czasie może usunąć swoje konto w serwisie pravnik.pl. W przypadku usunięcia konta PRO przed upływem okresu, za jaki został opłacony abonament, opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi.

2. W przypadku usunięcia konta z serwisu pravnik.pl automatycznie usunięte zostają również wszelkie dane osobowe Użytkownika.

3. Nie ma możliwości usunięcia danych osobowych użytkownika bez jednoczesnego usunięcia konta.

VIII. Zmiana regulaminu.

1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.

2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od umowy, co w efekcie doprowadzi do usunięcia konta Użytkownika.


Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Ewentualne reklamacje dot. płatności proszę zgłaszać na adres: i n f o @ p r a v n i k . p l

Dotpay